Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.cellenge.hu domain név alatt elérhető weblapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül meghirdetett kereskedelmi Szolgáltatásokra (a továbbiakban: Szolgáltatás) történő jelentkezésekre (a továbbiakban együttesen: Megrendelés), valamint a Szolgáltatásokon történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, továbbá ennek keretében az adott Szolgáltatásra jelentkező (a továbbiakban: Megrendelő), illetőleg a jelentkezést követően a Szolgáltatásban Részvevő (a továbbiakban: Résztvevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

A Szolgáltatás igénybevételével a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megértette, elfogadja, egyben magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy a Honlapon meghirdetett Szolgáltatásra nem jelentkezhet, illetőleg azon nem vehet részt.

Jelen ÁSZF közzétételére online, a www.cellenge.hu/aszf/ aloldalon keresztül kerül sor.

 • / A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület

A Szolgáltató székhelye: 9500. Celldömölk, Király János utca 11.

A Szolgáltató kapcsolattartási

elektronikus levelezési címe: cellenge2022@gmail.com

A Szolgáltató adószáma: 18899094-1-18

Bankszámlaszáma: 11747044-21451229-00000000

A Tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com

 • / Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben részletezett Szolgáltatások kereteit a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza, mely jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Jelen Szabályzat 2022. április 28. napjától visszavonásáig hatályos, melyet a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani.

A Honlap látogatója (a továbbiakban: Felhasználó), amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra belép, vagy annak tartalmát bármilyen módon megismeri - abban az esetben is, amennyiben nem Résztvevője a Honlapon szereplő Megrendelésnek -, a Honlap használatával elfogadja, hogy rá nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályzat, illetőleg a jelen ÁSZF-ben rögzítettek automatikusan érvényesülnek. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a jelen ÁSZF-ben rögzített felhasználási feltételeket, úgy a Honlap tartalmának megtekintésére nem jogosult, a használatból eredő esetleges igényének megtérítésére kellő alappal nem hivatkozhat.

A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. A Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Honlapon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, átalakítása, feldolgozása, továbbá tilos a Honlap bármely részének harmadik fél részére történő értékesítése.

 • / A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások, a Szolgáltatások igénybevételének feltételei

A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatások nevét, leírását, árát, igénybevételének feltételeit részletesen szerepelteti Honlapján az alábbiak szerint: online, kihívás és motivációs jellegű sportrendezvény szervezése, a részvétel díjazásával

Szolgáltatásra jelentkezés kizárólag a Honlapon található webshopban történő nevezés leadásával lehetséges. A Résztvevő a kiválasztott Szolgáltatásra vonatkozó Megrendelését a "Nevezés" gombra kattintva adja le.

A Felek között a Szolgáltatáson való részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, utólagosan nem hozzáférhető, magatartási kódexre pedig nem utal.

A szerződés a nevezést tartalmazó kosár fizetésével, és annak Szolgáltató által e-mail­ben történő visszaigazolásával jön létre, a szerződés létrejöttét pedig ezen okiratok, valamint a Szolgáltató által kiállított számla és / vagy e-mail-es értesítő igazolják, melyeket a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibákért semminemű felelősség nem terheli.

A Résztvevő jelentkezésével elfogadja, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a Résztvevő által dokumentált és elvégzett méréseken alapul, melyek hitelessége és valóságtartalma kapcsán a Szolgáltatókat semmiféle felelősség nem terheli.

A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatás nem minősül diagnosztizálásnak, orvoslásnak, gyógyításnak, terápiának, továbbá sem jogi-, sem pénzügyi-, sem befektetési-, sem üzleti-, sem pedig egészségügyi tanácsadásnak. Jelen ÁSZF alapján a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás ismeretanyagát csakis a saját felelősségére alkalmazhatja a gyakorlatban, a Szolgáltató a Szolgáltatás megvalósítása során a Résztvevőt ért bárminemű károkért a felelősségét kizárja.

A jelen ÁSZF a Szolgáltató minden szolgáltatásának megrendelésére vonatkozóan teljes körűen szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit. A Felhasználó a Honlapon történő jelentkezésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy a közöttük létrejövő jogviszony kapcsán sem jogszabály, sem pedig a jelen ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt.

Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy, továbbá jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy 14. életévét betöltött kiskorú, illetőleg korlátozottan cselekvőképes nagykorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. Arra az esetre, amennyiben a Felhasználó által tett nyilatkozat ellenére a Felhasználó a valóságban nem töltötte be a 18. életévét, a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen személy a szolgáltatást nem veheti igénybe.

A Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó szellemi teljesítőképességének teljes birtokában van, így felelősséget tud vállalni saját döntéseiért. Amennyiben a Szolgáltatások megrendelése és/vagy teljesítése során ennek ellenkezője derül ki, úgy a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás teljesítésétől egyoldalú nyilatkozattal elállhat.

 • / A Szolgáltatások igénybevételének menete

A Honlapon történő Megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és Résztvevői kár megtérítéséi kötelezettségvállalást kizár.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott Szolgáltatás folyamatos legyen, azonban felelősségét kizárja a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen, de nem kizárólagosan az internetes szolgáltatás bármely okból történő kimaradásáért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, illetőleg ezek következményeiért.

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Megrendelő az adott Szolgáltatásnál, nevezéssel jelentkezhet az általa kiválasztott Szolgáltatásra. A nevezéskor a Megrendelőnek a következő adatait kell megadnia:

 • neve, jogi személy esetén elnevezése;
 • e-mail címe, telefonszáma;
 • országa, irányítószáma, városa, közterület neve és száma;
 • számlázási- és/ vagy szállítási címe;
 • jogi személy esetén cégjegyzékszáma és adószáma;
 • a Megrendelőtől eltérő Költségviselő esetén a Költségviselő számlázási adatai;

A Megrendelő a "Megrendelés befejezése" gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Megrendelő a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Honlapról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A Szerződés a Megrendelő által elküldött jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, egyúttal ez keletkeztet a Megrendelő oldalán a Szolgáltatás igénybevételéért fizetési kötelezettséget.

 • / A Szolgáltatás díja

Az adott Szolgáltatás díját mindig a kiválasztott visszaigazoló tanúsítás mellett feltüntetett összeg jelenti, amely magyar forintban értendő, alanyi adómentes összeg, így az a Megrendelés összesítése és a visszaigazoló e-mail alapján minden költséget magában foglal.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Honlapon feltüntetett Szolgáltatás árváltoztatására, mely a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba azzal, hogy az árváltoztatás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj kerül a Honlapon felületére - ide értve különösen, de nem kizárólagosan: nyilvánvalóan téves, rendszerhiba miatt megjelenő díj -, úgy a Szolgáltató nem köteles és nem kötelezhető a Szolgáltatás hibás áron történő nyújtására. Ilyen jellegű hibás megrendelés beérkezése esetén a Szolgáltató jogosult felajánlani a Szolgáltatás megfelelő díjon történő nyújtását, melynek megismerését követően a Megrendelőt megilleti az elállás joga. E körben a Felek külön is rögzítik, hogy hibás díj feltüntetése esetén egyfelől a Ptk. szerinti feltűnő értékaránytalanság keletkezne, másfelől pedig a Felek közötti Szerződés létrejöttének előfeltétele a Szolgáltató általi visszaigazolás. Amennyiben pedig a Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a Felek kölcsönösen és egybehangzóan akaratnyilatkozata, úgy érvényesen jogviszony sem jön létre a Felek között, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Fentiekre tekintettel a Felek az esetlegesen hibás/téves áron visszaigazolt megrendelést úgyszintén semmis szerződésnek tekintik.

 • / A Szolgáltatásokra jelentkezés feldolgozása és teljesítése

A Megrendelések, eredmények feldolgozása minden héten szerdán, és vasárnap történik. Mindezek mellett a Megrendelés leadására a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség.

A Megrendelés és a fizetés beérkezését követően a Szolgáltató visszaigazolást küld a Megrendelő által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait. Kivétel ezalól a bankkártyás / PayPal rendszeren keresztül történő fizetés. Ezen fizetési módnál a Résztvevőnek szükséges e-mailben felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval, hogy utóbbi megküldhesse a nevezés azonosító számát. Automatikus visszaigazolás - a nevezés részleteiről csak banki átutalásos fizetés választása esetén kerül kiküldésre.

Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt Szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, úgy köteles ennek tényéről a Résztvevőt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül értesíteni, valamint a Résztvevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 7 munkanapon belül visszatéríteni.

A Szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy a Megrendelő a meghirdetett szolgáltatási időszak utolsó napját követő legkésőbb 15. (tizenötödik) napig a teljesítése igazolását e-mail útján megküldje, vagy pedig a Szolgáltató weboldalán, az "Eredményfeltöltés" menüpont alatt feltöltse a Szolgáltató részére. Amennyiben a fenti határidőn belül a Megrendelő ezen szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Szerződés azonnali hatállyal megszűnik, a Szolgáltatót sem pénz visszafizetési kötelezettség, sem pedig az adott Szolgáltatásért kiválasztott díj (érem, oklevél) kiállítási kötelezettsége nem terheli.

A Szolgáltatás nyújtását követően az adott Szolgáltatásért járó díjat (érem, oklevél) a Szolgáltató legkésőbb a jelentkezéssel érintett időszakot követő 20 (húsz) munkanapon belül posta/futárszolgálat útján küldi meg a Megrendelő részére.

 • / Fizetési feltételek
 • / Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a PayPal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a fizetési szolgáltatást nyújtó teljesítési segédhez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.. - székhelye: L-2449 Luxemburg 22-24 Boulevard Royal; cégjegyzékszáma: R.C.S. Luxembourg B 118 349; e-mail címe: enquiry@paypal.com; weboldal címe: www.paypal.com. A Felek külön is rögzítik, hogy a fizetési szolgáltatáshoz kapcsolódó adattovábbítás célja az online fizetés. A fizetés előzetes regisztrációhoz kötött a PayPal weboldalán. A Megrendelőnek be kell lépnie fiókjába / a fizetést megelőzően létre kell egyet hoznia a sikeres fizetési eljáráshoz.
 • / Banki átutalás: A Résztvevő - választása szerint - banki átutalás útján is teljesítheti a kiválasztott Szolgáltatás díjának megfizetését. Banki átutalásnál az utalás "Közlemény" rovatában minden esetben feltüntetendő a Megrendelő megrendelési száma. A Megrendelő a részvételi díjat a Szolgáltató által küldött jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 48 órán belül.
 • / Felek jogai és kötelezettségei a Szolgáltatáson való részvételt illetően

A Résztvevőnek jogában áll a Szolgáltatáson részt venni, az adott feladatot elvégezni, illetőleg dokumentálni és a Szolgáltató felé az eredményt eljuttatni. A Résztvevő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

A Szolgáltatás során a Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekét sértené, avagy károsítaná. Amennyiben a Résztvevő magatartása a Szolgáltató jogait, jogos érdekét sértené, úgy a Szolgáltató jogosult a Résztvevőt azonnali hatállyal a Szolgáltatásból kizárni, mely esetben a Szolgáltatás díja nem jár vissza a Résztvevő részére.

A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Szolgáltatást a legjobb tudása szerint elvárható legmagasabb színvonalon nyújtja.

A Szolgáltató a Szolgáltatás díját a részvétel lemondása esetén abban az esetben téríti vissza a Résztvevő részére, amennyiben a Résztvevő a lemondás tényét a Szolgáltatás nyújtásának kezdőnapja előtt minimum 8 munkanappal a Megrendelő részére e-mail útján jelzi. Az adott Szolgáltatási időszak kezdőnapját megelőző 8 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj nem jár vissza.

A Szolgáltatónak jogában áll az adott Szolgáltatást törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el az általa meghatározott minimális létszámot, vagy ha a Szolgáltató a Szolgáltatás megtartásában - példának okán betegsége miatt - akadályoztatva van, vagy egyéb, vis maior esemény bekövetkezése esetén. A Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a Megrendelőt haladéktalanul értesíti a Szolgáltatás elmaradásáról, egyebekben tájékoztatja a Megrendelőt a Szolgáltatás pótlásának új időpontjáról. A fenti esetben amennyiben a Megrendelő az új időpontot nem fogadná el, avagy a Szolgáltatáson való további részvételétől érdekmúlás okán elzárkózna, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás díját 7 munkanapon belül visszatéríti a Megrendelő részére.

 • / Kellékszavatosság

A természetes személy Résztvevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, az alábbiak szerint:

 • A Résztvevő - választása szerint - egyfelől kérhet a kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Résztvevő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Résztvevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás díjának arányos leszállítását, illetőleg elállhat a Szerződés további teljesítésétől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Résztvevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Résztvevő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató okot adott.

A Résztvevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A Résztvevő a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogát nem érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

Jogi személlyel kötött szerződés esetén a Résztvevő szavatossági igényeit 1 éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Résztvevő igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Résztvevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is a szolgáltatás részét képezte.

Az elállás és a felmondás jogának gyakorlása kapcsán a Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen pont rendelkezései csak a fogyasztónak minősülő Megrendelőre vonatkozik. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztónak minősülő Megrendelő az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó felmondási jogának gyakorlására 14 napon belül jogosult indokolás nélkül. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (tanfolyamok, konzultációk, tréningek, személyes képzések, stb.);
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül kezdte meg, és Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti;
 • olyan szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére végez szolgáltatást a Fogyasztó számára sürgős ügyben, konzultáció keretében.

A Fogyasztó a felmondási jogának gyakorlásával nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést. A felmondási időszak a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

A Fogyasztó felmondási jogának gyakorlása során a többalkalmas Szolgáltatások vonatkozóan köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó számára az általa nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Ha Fogyasztó a felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek bármelyikére.

 • / Adatkezelés

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáson való részvételhez az adatkezelés kötelező.

A Szolgáltató a Résztvevő személyes adatainak kezelése során az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el. A Honlap adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a https://www.cellenge.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ linken.

A Résztvevő részéről leadott Megrendelés esetén a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a Szolgáltató a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadását is vélelmezi.

 • / Szerzői jog, titoktartás

A Szolgáltató által működtetett honlap, valamint annak teljes szöveges és grafikus megjelenése, tartalma, illetőleg a működéséhez szükséges minden egyes összetevő (a továbbiakban együttesen: Szellemi alkotás) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató valamennyi szellemi alkotásokhoz fűződő jogot fenntart magának.

A Szolgáltató, mint jogtulajdonos egyben, illetve, mint a honlap üzemeltetője nem járul hozzá a közzétett tartalmak részben, vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához, a tartalom változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához, vagy egyéb módon történő felhasználásához. Tilos továbbá a szellemi tulajdon kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése, vagy értékesítése.

A Felhasználó a honlap tartalmát kizárólag saját, személyes célra használhatja.

Az adott Szolgáltatás teljesítése kapcsán a Résztvevő és a Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad egymásnak arra, hogy egyfelől a Résztvevő a Szolgáltatáson használt szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja, míg másfelől a Szolgáltató a Résztvevőtől kapott adatokat és információkat kizárólag a Résztvevő részére kiállítandó okirat, a térképes és sárga képes zászló, illetve ajándékcsomag sorsolása kapcsán használja. A Felek a Szellemi alkotásokat nem módosíthatják, nem sokszorosíthatják, nem terjeszthetik. A Szellemi alkotásokat a Felek nem vehetik, vagy adhatják kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosultak a jelen ÁSZF alapján őket megillető jogokat másra átruházni.

Tilos a honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap vagy annak bármely része módosítható.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a honlapján, illetőleg a Szolgáltató bármely alkotásában található információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A Szolgáltató az árak megváltoztatásának jogát fenntartja!

A Honlapon és a Szolgáltató bármely alkotásában található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szolgáltató tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, vagy bármiféle magatartás tanúsítására. A Honlap látogatóinak minden esetben javasolt előzetesen megbizonyosodniuk arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szolgáltató kizár a Honlap felhasználásából eredő, mindennemű felelősséget.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak okozott Szerzői jogsértésekért teljes kártérítéssel tartozik.

A Felek rögzítik, miszerint a jelen Szerződés ellátása során a másik Féllel, illetőleg annak tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott bármilyen információt, tényt és különösen személyes adatot az üzleti titok, illetőleg a magántitok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőriznek a jogviszony megszűnését követően is. E körben rögzítik továbbá a Felek, miszerint a Felhasználó a jelen Szerződés teljesítése érdekében hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató személyes- és szenzitív adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően feldolgozza, illetőleg kezelje. A Felek rögzítik, miszerint a Résztvevő ezirányú adatszolgáltatása önkéntes alapú, az adatokat a Szolgáltató pedig csak és kizárólag a jogviszony teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult kezelni. A Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kezelt adatok statisztikai célra, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatóak, és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.

 • / Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

A Résztvevő észrevételeit, panaszait, tanácsait, véleményét a Szolgáltató felé e-mailben az alábbi elérhetőségen jelezheti: cellenge2022@gmail.com

A panaszokat a Szolgáltató a Honlapon elérhető panaszkezelési szabályzatának megfelelően vizsgálja ki, melynek Felhasználó általi megismerését vélelmezi.

 • / Egyoldalú módosítás joga

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatások fejlesztése iránti piaci igények, a Szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai, vagy a jogszabályoknak való megfeleltetés indokolja. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően bármely Szolgáltatásra jelentkezik, úgy az egyben az ÁSZF módosítás Felhasználó részéről történő elfogadását is magában foglalja.

A Szolgáltató e körben tájékoztatja a Felhasználót, hogy az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra, valamint a Szolgáltatóra.

 • / Vegyes rendelkezések

A Felek kölcsönösen kötelezik magukat arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, egyeztetéssel kívánják egymás között rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vitás kérdéseik rendezésére kikötik a Sárvári Járásbíróság, illetőleg a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Abban az esetben, amennyiben jelen ÁSZF bármely része akár jogszabályváltozás, akár a Felek akaratán kívüli más okból érvénytelenné válik, a Felek egyező akarattal kijelentik, hogy a jelen ÁSZF bármely részének érvénytelenné válása nem érinti annak teljes érvénytelenségét, ha a szerződés céljának elérését a részleges érvénytelensége nem veszélyezteti. Abban az esetben, amennyiben a szerződés bármely része érvénytelenné válna az előzőekben hivatkozottak alapján, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a Szerződés módosítására oly módon, hogy az érvénytelenné vált részt olyan megállapodással pótolják, amely a Szerződés céljához a legközelebb áll és a Szerződés ezen részét érvényessé teszi.

Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Szolgáltató egyedi mérlegelése alapján egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Ilyen esetben a Felek azonban kötelesek külön okiratban foglalt egyedi szerződést kötni egymással.

2023.04.20